AFO #13 - 龙舟载圣火 2008.08.15

2008-08-19 14:39  浏览次数 28

 

龙舟载圣火       

2008.08.15

当北京 2008 奥林匹克圣火火炬经过香港时当地单位启用龙舟运载,这可说是世上第一次.

下面是拍到的 5 张图片.

图一: 

图二:

图三:

图四: 

图五:

上一篇:AFO #14 - 新型低..    下一篇:AFO #12 - 租船行..

相关主题: