SRT #32 - 如何面对市场变动 2012.06.01

2012-06-02 23:40  浏览次数 34

如何面对市场变动

2012.06.01

最近贸易风周刊大幅报导日本造船业和船东们面对着日币升值,来自中国和韩国的竟争, 新船吨位过剩, 和运费市场的变动所做出的政策秀对策. 编者觉得这些报导都是由百年老店精英所创确实有很多地方值得我们参考和借镜.

特请广东交通职业技术学院老师和同学们译成中文分别刊于本网站 AFO栏目以供读者们阅读.

AFO#57             变化期的挑战

AFO#58             造船厂以新科技为主

AFO#59             MOL公司注重以 LNG为主机燃料

AFO#60             NYK公司以分散公司投资

上一篇:SRT #33 - 中国海..    下一篇:SRT #31 - 船身呈..

相关主题: